تیر 1394


9404-2

عمده عملیات اجرایی:

1- نصب سازه اسکلت فلزی و تکمیل کاری جزییات در پارت (A) و (B) تاطبقه بیست وسوم سازه اجرا گردیده و عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.

2 –اجرای سقف ها ، شامل نصب سقف ها ی عرشه وآرماتور بندی و بتن ریزی در پارت (A) تاطبقه بیست و سوم سازه اسکلت فلزی به اتمام رسیده است.

3-  اجرای سقف های عرشه  شامل برش ، نصب ورق و اجرای گل میخ و آرماتور بندی در پارت (B) تاطبقه بیست ویک سازه ای  و بتن ریزی سقف ها تا طبقه بیست ویکم سازه اجرا گردیده است.

4-  نصب وال پست ها در طبقات مسکونی تا طبقه هجدهم سازه اجرا گردیده است.

5- دیوارهای برشی در پارت(A) و (B) تا طبقه بیستم سازه اجرا گردیده است.

6- تکمیل تیغه بندی و اجرای دیوارهای طبقات مسکونی تا طبقه شانزدهم سازه اجرا گردیده است.

7- گچکاری ، مرحله اول گچ وخاک در طبقات مسکونی تا طبقه دوازدهم سازه انجام شده است.

8-  ساخت و نصب چهار چوب فلزی دربها و فریم پنجره ها و نعل در گاه ها در  طبقات مسکونی تا طبقه هشتم مسکونی اجرا گردیده است.

9-  نصب و اجرای دیوارهای ( 3D) پانل درسه طبقه تجاری با پیشرفت 90%در حال اجرا می باشد.

10- سیمانکاری:  اجرای دیوارها در پنج طبقه پارکینگ تا 85% به اتمام رسیده است وسیمانکاری روی دیوارهای ( 3D) پانل در سه طبقه  تجاری در حال اجرا می باشد .

11-  تاسیسات برقی: اجرای لوله کشی pvc    و جایگذاری فریم تابلوهای داخلی و نصب قوطی کلید و پریز ها و J. BOX  در سه طبقه تجاری در حال اجرا می باشد.

12-تاسیسات مکانیکی: لوله کشی  آب سرد وگرم و شوفاژ  ولوله کشی فاضلاب در طبقات مسکونی در حال اجرا می باشد