خرداد 1394


9403-04

عمده عملیات اجرایی

  • نصب وتکمیل کاری تیرهاو پیچ ها ی فاز (6) سازه اسکلت فلزی پارت (A)و(B)
  • تکمیل جوشکاری آخرین مرحله اتصال ستون به ستون بین فاز 5 و6 سازه اسکلت فلزی
  • اجرای سقف های عرشه  شامل برش ، نصب ورق و گل میخ تاطبقه بیست ویکم سازه ای
  • اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی سقف ها و دیوارهای برشی تا طبقه بیستم سازه ای
  • تکمیل تیغه بندی و اجرای دیوارهای طبقات مسکونی از طبقه اول تا چهارم معماری
  • اجرای گچکاری ، مرحله اول گچ وخاک در طبقه اول و دوم مسکونی
  • اجرای سیمانکاری روی دیوارهای ( 3D) پانل در طبقه همکف تجاری
  • اجرای لوله کشی برق و نصب تابلوهای داخلی در واحد های تجاری
  • ساخت ونصب چهار چوب های فلزی درها وفرم  قاب فلزی پنجره ها
  • ساخت ونصب  وال پست جهت دیواره ها پیرامونی وداخلی در طبقات مسکونی