آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول برای سال مالی منتهی به پایان اسفند92 که روز یکشنبه مورخه 1393/4/1 راس ساعت 17 در محل صندوق واقع در خیابان 16 آذر، کوچه رهنما، پلاک 23 تشکیل می شود شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

  1. بررسی صورت های مالی منتهی به پایان اسفند 92
  2. سایر موارد

هیات مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

آگهی روزنامه