آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند۹۲ که روز یکشنبه مورخه 22/4/93 راس ساعت ۱۷ در محل صندوق واقع در خیابان ۱۶ آذر، کوچه رهنما، پلاک ۲۳ تشکیل می شود شرکت فرمایند.

(علت دعوت نوبت دوم نیز عدم حدنصاب جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول مورخ 1/4/93 می باشد.)

دستور جلسه:

  1. بررسی صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ۹۲
  2. سایر موارد

هیات مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

آگهی روزنامه