بازدید جناب آقای دکتر نیلی ریاست محترم دانشگاه تهران از پروژه دریاچه

در 29 آبان ماه، جناب آقای دکتر نیلی ریاست محترم دانشگاه تهران به همراه جناب آقای دکتر محقرمدیر عامل محترم صندوق رفاه اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران از پروژه چیتگر بازدید نمودند درجریان بازدید جناب آقای دکتر نیلی با توضیحات جناب آقای دکتر محقر درجریان اطلاعات پروژه نحوه عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه تا این تاریخ قرار گرفتند.