گزارشی از آخرین وضعیت پروژه دریاچه – آذر 1394

عمده عملیات اجرایی

1- اجرا و تکمیل تیغه بندی بالکن ها درطبقه ششم مسکونی حال اجرا می باشد.

2- حفاظ (لفاف کشی) روی داربست های در نمای غرب در حال اجرا می باشد.

3- عملیات اجرای گچ و خاک در طبقات مسکونی به اتمام رسیده است.

4- نصب شیشه های و درهای ورودی واحدهای تجاری در حال اجرا می باشد.

5- سنگ کف راهروهای تجاری در حال اجرا می باشد.

6- رویه نما در ضلع جنوبی و شرقی در حال اجرا می باشد.

7-عملیات اجرای سقف های کاذب در طبقه هشتم مسکونی در حال اجرا می باشد.

8- سیمانکاری لایه اول درضلع جنوبی وغربی نمای تجاری به اتمام رسیده است.

9- کف سازی واحدهای مسکونی طبقه دوم پس از تست لوله ها در حال اجرا می باشد.

10- ادامه عملیات سفید کاری در واحد های تجاری در حال انجام می باشد.

11-نصب فریم وشیشه های واحدهای تجاری پیرامونی در حال اجرا می باشد.

12- سرامیک کف واحدهای طبقه همکف  تجاری در حال انجام می باشد.

13- تاسیسات مکانیکی :

– عملیات گاز کشی درواحدهای طبقه سوم مسکونی در حال اجرا می باشد.

– لوله های اصلی تاسیسات گازی در رایزرهای طبقات مسکونی در حال اجرا می باشد.

– لوله های سرد گرم در طبقه دوم وسوم مسکونی در حال اجرا می باشد.

-بوش فیت ها در طبقه چهاردهم  مسکونی در حال اجرا می باشد.

– لوله های آبرو پشت بام تا طبقه منفی چهارپارکینگ ها اجرا گردیده است .

 14-تاسیسات برقی:

–  لوله گذاری ونصب  قوطی کلید و پریزها  در طبقه  پنجم  مسکونی  در حال  اجرا می باشد.

– شیار زنی در طبقه دهم مسکونی در حال اجرا می باشد.

– سینی کابل ها در طبقه دوم  مسکونی در حال اجرا می باشد.

– تکمیل سینی کابل های اجرا شده در واحدهای تجاری در حال انجام می باشد.

– تکمیل لوله گذاری ونصب قوطی کلید وپریز ها در واحدهای تجاری در حال انجام   می باشد.