گزارشی از آخرین وضعیت پروژه دریاچه – اسفند 1394

 

عمده عملیات اجرایی پروژه چیتگر در اسفند ماه سال1394 به شرح ذیل می باشد:

1- عملیات اجرای سقف های کاذب درطبقات مسکونی تکمیل گردیده است .

2- ادامه وتکمیل رویه نما در ضلع جنوبی و شرقی مسکونی در حال اجرا می باشد.

3- اجرای تیغه بندی ودیوار کشی پله های فرار (اضطراری)در حال اجرا می باشد.

4- سفید کاری واحدهای مسکونی شروع گردیده و در طبقه دوم در حال اجرا می باشد.

5- اجرای زیرسازی کف واحدها با بتن سبک درده طبقه مسکونی به اتمام رسیده و در دیگر طبقات در حال اجرا می باشد.

6- حفرو کندن چاه ها جهت جمع آوری آب باران در طبقه (6-) در حال اجرا می باشد.

7- ایزوله فضاهای تر درسه طبقه مسکونی به اتمام رسیده ودر دیگر طبقات در حال اجرا می باشد.

8- کاشی کاری واجرای سرامیک کف درواحدهای ایزوله شده در حال اجرا می باشد.

9- سرامیک کف واحدهای تجاری در طبقه همکف به اتمام رسیده است.

10- تاسیسات گازی :

– عملیات گازکشی درواحد های مسکونی  به اتمام رسیده است .

– گاز کشی در رایزرهای اصلی طبقات مسکونی در حال اجرا می باشد.

 11- تاسیسات مکانیکی :

– لوله کشی های سرد و گرم  و شوفاژتا طبقه سیزدهم مسکونی انجام شده است.

– کانال کشی در طبقات پارکینگ ها در حال اجرا می باشد.

– اتصال لوله های آب باران به داخل چاه های جذبی شمالی به اتمام رسیده است و اتصال به چاه های جنوبی در حال انجام می باشد.

-لوله کشی فن کویل ها در طبقات تجاری (%90) انجام شده ونصب فن کویل ها در همین طبقات (%90) انجام شده است.

– لوله کشی مسی اسپیلت ها در واحد های مسکونی شروع و در حال اجرا می باشد.

 12-تاسیسات برقی:

– قوطی گذاری فضاهای مشترک درطبقات مسکونی در حال انجام می باشد.

–  لوله گذاری تا طبقه پانزدهم مسکونی اجرا گردیده است.

–  نصب سینی  کابل ها درطبقات تجاری به اتمام رسیده ودر طبقات مسکونی درطبقه پانزدهم درحال انجام می باشد.

– لوله گذاری ونصب قوطی کلید وپریزها در واحدهای تجاری(%88)انجام شده است.