گزارشی از آخرین وضعیت پروژه دریاچه – فروردین 1395

 

 عمده عملیات اجرایی پروژه چیتگر درفروردین ماه 1395به شرح ذیل می باشد:

1- رویه نما در ضلع جنوبی و شرقی مسکونی در حال اجراو تکمیل می باشد.

2- زیر سازی و سیمانکاری نما در ضلع شمالی وغربی در حال اجرا می باشد.

3- سفید کاری واحدهای مسکونی ازطبقه پانزدهم شروع ودرحال اجرا می باشد.

4- کاشی کاری سرویس ها و آشپز خانه ها در طبقه پانزدهم در حال اجرا می باشد.

5- ایزوله فضاهای تر در طبقه پانزدهم مسکونی به اتمام رسیده و تست گردیده ودر دیگر طبقات در حال اجرا می باشد.

6- اجرای کف سازی واحدهای مسکونی با بتن سبک در باقیمانده طبقات مسکونی در حال اجرا می باشد.

7- تکمیل داربست در نمای غربی در حال اجرا می باشد.

8- اجرای توری بندی و حفاظ (لفاف ) در نمای ساختمان در حال اجرا می باشد.

9- سرامیک کف واحدهای مسکونی شروع گردیده ودر حال اجرا می باشد.

 10- تاسیسات گازی :

– اتصال و تست لوله های گاز واحدهای مسکونی به لوله های اصلی گاز در حال اجرا می باشد .

– ادامه لوله گذاری گاز دررایزرهای اصلی طبقات مسکونی در حال اجرا می باشد.

 11- تاسیسات مکانیکی :

– لوله کشی های سرد و گرم و شوفاژ در طبقه چهاردهم مسکونی در حال انجام است.

– کانال کشی در طبقات پارکینگ ها در حال تکمیل می باشد.

– اجرای لوله های درین اسپیلت ها در طبقه پانزدهم به اتمام سیده ودر دیگر طبقات در حال اجرا می باشد.

– لوله کشی مسی اسپیلت ها در واحد های مسکونی در طبقه پانزدهم به اتمام رسیده و در دیگر طبقات در حال اجرا می باشد.

 12-تاسیسات برقی:

– قوطی گذاری چراغ های هالوژن در طبقه پانزدهم در حال اجرا می باشد .

–  فریم تابلو های برق واحدها ی مسکونی تا  (95%) اجرا گردیده است.

–  نصب سینی  کابل ها در واحد های مسکونی درطبقه پانزدهم به اتمام رسیده ودر دیگر طبقات درحال انجام می باشد.